Dnes si ukážeme, jak získat data z Webové služby (WebService) přímo v PL/SQL, jak jsem sliboval v předchozím článku.

[English version – Calling Web Services in PL/SQL using UTL_HTTP package]

K tomuto účelu potřebujete:

 1. Nástroj pro vývoj/testování webových služeb. Použijeme balíček SoapUI
 2. Prostředí SQL*Plus. Pro naše testy bude plně vyhovovat.

Vytvoření testovací webové služby

Vytvoříme testovací webovou službu popsanou následujícím WSDL dokumentem.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<definitions name="HelloService"
  targetNamespace="http://www.ecerami.com/wsdl/HelloService.wsdl"
  xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
  xmlns:tns="http://www.ecerami.com/wsdl/HelloService.wsdl"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <message name="SayHelloRequest">
   <part name="firstName" type="xsd:string"/>
  </message>
  <message name="SayHelloResponse">
   <part name="greeting" type="xsd:string"/>
  </message>

  <portType name="Hello_PortType">
   <operation name="sayHello">
     <input message="tns:SayHelloRequest"/>
     <output message="tns:SayHelloResponse"/>
   </operation>
  </portType>

  <binding name="Hello_Binding" type="tns:Hello_PortType">
   <soap:binding style="rpc"
     transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
   <operation name="sayHello">
     <soap:operation soapAction="sayHello"/>
     <input>
      <soap:body
        encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
        namespace="urn:examples:helloservice"
        use="encoded"/>
     </input>
     <output>
      <soap:body
        encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
        namespace="urn:examples:helloservice"
        use="encoded"/>
     </output>
   </operation>
  </binding>

  <service name="Hello_Service">
   <documentation>WSDL File for HelloService</documentation>
   <port binding="tns:Hello_Binding" name="Hello_Port">
     <soap:address
      location="http://localhost:8088/mockHello_Binding"/>
   </port>
  </service>
</definitions>

Nainstalujeme a spustíme program SoapUI. Nový projekt v SoapUI vytvoříme přes položku v menu File > New Soap UI Project.

Vytvoření nového projektu SoapUI

Vytvoření nového projektu SoapUI

Vygenerujeme Mock službu (Mock = falešný – lepší překlad jsem nanašel) – Obrázek ukazuje, že WSDL dokument popisuje službu s jednou metodou „sayHello“.

Generování Mock service

Generování Mock service

Vyplníme název Mock service – ponechávám implicitní hodnotu, kterou nabídne SoapUI.

Název Mock service

Název Mock service

Spustíme testovací službu (pokud jste ponechali implicitní nastavení, služba se namapuje na port 8088).

Spuštění testovací webové služby

Spuštění testovací webové služby

Otevřeme a zobrazíme WSDL dokument v okně prohlížeče.

Otevření WSDL v okně prohlížeče

Otevření WSDL v okně prohlížeče

Takto vypadá okno prohlížeče s výsledným WSDL, dokumentem který vrací testovací Webová služba „HelloService“.

IE zobrazuje WSDL dokument testovací Webové služby

IE zobrazuje WSDL dokument testovací Webové služby

Spustíme dotaz nad metodu sayHello. Měly byste vidět následující.

Spuštění dotazu na sayHello

Spuštění dotazu na sayHello

Obsah dotazu na server (SOAP Request):

<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:examples:helloservice">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   <urn:sayHello soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
     <firstName xsi:type="xsd:string">Martin Mareš</firstName>
   </urn:sayHello>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Obsah odpovědi serveru (SOAP Response):

<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:examples:helloservice">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   <urn:sayHelloResponse soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
     <greeting xsi:type="xsd:string">gero et</greeting>
   </urn:sayHelloResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Konzumace webové služby pomocí PL/SQL balíku UTL_HTTP

Necháme naši testovací Mock service běžet v okně SoapUI a pustíme se do PL/SQL kódu SQL*Plus. Předpokladem pro správné fungování následujícího PL/SQL kódu je, že se dostanete z vaší vývojové/testovací databáze Oracle na počítač, kde máte spuštěnu testovací Webovou službu na portu 8088.

Při spuštění kódu konzumujícího webovou službu se může objevit následující chyba:

ORA-29273: selhal požadavek HTTP
ORA-06512: na "SYS.UTL_HTTP", line 1130
ORA-24247: seznam řízení přístupu (ACL) nepovolil přístup k síti
ORA-06512: na line 22

V případě, že se tak stane, je potřeba nastavit oprávnění pro volání connect a resolve z Oracle databáze. Zajistíme to následujícím skriptem (v mém případě spouštěný pro uživatele SCOTT). U skriptu prosím věnujte pozornost položce principal (ta by měla obsahovat jméno uživatele, pro nějž oprávnění přiřazujete), dále položce privilege (název privilegia „connect“ a „resolve“) a položce host (můžete vyplnit buď HOSTNAME nebo IP adresu počítače, kde běží webová služba)

BEGIN
 DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.CREATE_ACL(acl     => 'www.xml',
                  description => 'Test ACL',
                  principal  => 'SCOTT',
                  is_grant  => true,
                  privilege  => 'connect');

 DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.ADD_PRIVILEGE(acl    => 'www.xml',
                    principal => 'SCOTT',
                    is_grant => true,
                    privilege => 'resolve');

 DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.ASSIGN_ACL(acl => 'www.xml',
                  host => 'MY-NOTEBOOK-HOSTNAME');
END;
/
COMMIT
/

Pokud nastavíte správně výše zmíněná opravnění, pak by měl začít fungovat následující skript demonstrující Request/Response naší testovací webové služby. (U skriptu věnujte pozornost proměnným l_host_name a l_port, hodnoty by měly odpovídat těm vámi nastaveným)

DECLARE
  l_http_request  UTL_HTTP.req;
  l_http_response UTL_HTTP.resp;
  l_buffer_size  NUMBER(10) := 512;
  l_line_size   NUMBER(10) := 50;
  l_lines_count  NUMBER(10) := 20;
  l_string_request VARCHAR2(512);
  l_line      VARCHAR2(128);
  l_substring_msg VARCHAR2(512);
  l_raw_data    RAW(512);
  l_clob_response CLOB;
  l_host_name   VARCHAR2(128) := 'MY-NOTEBOOK-HOSTNAME';
  l_port      VARCHAR2(128) := '8088';

BEGIN
  l_string_request := '<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:examples:helloservice">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
   <urn:sayHello soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
     <firstName xsi:type="xsd:string">Martin</firstName>
   </urn:sayHello>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>';
  UTL_HTTP.set_transfer_timeout(60);
  l_http_request := UTL_HTTP.begin_request(url => 'http://' || l_host_name || ':' || l_port || '/mockHello_Binding', method => 'POST', http_version => 'HTTP/1.1');
  UTL_HTTP.set_header(l_http_request, 'User-Agent', 'Mozilla/4.0');
  UTL_HTTP.set_header(l_http_request, 'Host', l_host_name || ':' || l_port);
  UTL_HTTP.set_header(l_http_request, 'Connection', 'close');
  UTL_HTTP.set_header(l_http_request, 'Content-Type', 'text/xml;charset=UTF-8');
  UTL_HTTP.set_header(l_http_request, 'SOAPAction', '"sayHello"');
  UTL_HTTP.set_header(l_http_request, 'Content-Length', LENGTH(l_string_request));

  <<request_loop>>
  FOR i IN 0..CEIL(LENGTH(l_string_request) / l_buffer_size) - 1 LOOP
    l_substring_msg := SUBSTR(l_string_request, i * l_buffer_size + 1, l_buffer_size);

    BEGIN
      l_raw_data := utl_raw.cast_to_raw(l_substring_msg);
      UTL_HTTP.write_raw(r => l_http_request, data => l_raw_data);
      EXCEPTION
        WHEN NO_DATA_FOUND THEN
          EXIT request_loop;
    END;
  END LOOP request_loop;

  l_http_response := UTL_HTTP.get_response(l_http_request);
  DBMS_OUTPUT.put_line('Response> status_code: "' || l_http_response.status_code || '"');
  DBMS_OUTPUT.put_line('Response> reason_phrase: "' ||l_http_response.reason_phrase || '"');
  DBMS_OUTPUT.put_line('Response> http_version: "' ||l_http_response.http_version || '"');

  BEGIN

    <<response_loop>>
    LOOP
      UTL_HTTP.read_raw(l_http_response, l_raw_data, l_buffer_size);
      l_clob_response := l_clob_response || UTL_RAW.cast_to_varchar2(l_raw_data);
    END LOOP response_loop;

    EXCEPTION
      WHEN UTL_HTTP.end_of_body THEN
        UTL_HTTP.end_response(l_http_response);
  END;
  DBMS_OUTPUT.put_line('Response> length: "' || LENGTH(l_clob_response) || '"');
  DBMS_OUTPUT.put_line(CHR(10) || '=== Print first ' || l_lines_count || ' lines of HTTP response... ===' || CHR(10) || CHR(10));

  <<print_response>>
  FOR i IN 0..CEIL(LENGTH(l_clob_response) / l_line_size) - 1 LOOP
    l_line := SUBSTR(l_clob_response, i * l_line_size + 1, l_line_size);
    DBMS_OUTPUT.put_line('[' || LPAD(i, 2, '0') || ']: ' || l_line);
    EXIT WHEN i > l_lines_count - 1;
  END LOOP print_response;

  IF l_http_request.private_hndl IS NOT NULL THEN
    UTL_HTTP.end_request(l_http_request);
  END IF;

  IF l_http_response.private_hndl IS NOT NULL THEN
    UTL_HTTP.end_response(l_http_response);
  END IF;

END;
/

Výstup skriptu je následující:

Response> status_code: "200"
Response> reason_phrase: "OK"
Response> http_version: "HTTP/1.1"
Response> length: "483"

=== Print first 20 lines of HTTP response... ===

[00]: <soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/200
[01]: 1/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org
[02]: /2001/XMLSchema" xmlns:soapenv="http://schemas.xml
[03]: soap.org/soap/envelope/" xmlns:urn="urn:examples:h
[04]: elloservice">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:B
[05]: ody>
   <urn:sayHelloResponse soapenv:encoding
[06]: Style="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
[07]:
     <greeting xsi:type="xsd:string">gero et
[08]: </greeting>
   </urn:sayHelloResponse>
  </s
[09]: oapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Konzumace reálné webové služby Weather CDYNE

Jako „bombónek“ na závěr si ukážeme konzumaci reálné webové služby Weather CDYNE (WSDL popis), konkrétně volání metody GetCityForecastByZIP. Volání následujícího skriptu předpokládá nastavení práva (ACL) v databázi Oracle (podobně, jak jsem zmínil výše v článku):

BEGIN
 DBMS_NETWORK_ACL_ADMIN.ASSIGN_ACL(acl => 'www.xml',
                  host => 'ws.cdyne.com');
END;
/
COMMIT
/

A teď už slíbený skript:

DECLARE
  l_http_request  UTL_HTTP.req;
  l_http_response  UTL_HTTP.resp;
  l_buffer_size   NUMBER(10) := 512;
  l_line_size    NUMBER(10) := 50;
  l_lines_count   NUMBER(10) := 20;
  l_string_request VARCHAR2(512);
  l_line      VARCHAR2(128);
  l_substring_msg  VARCHAR2(512);
  l_raw_data    RAW(512);
  l_clob_response  CLOB;
  l_host_name    VARCHAR2(128) := 'ws.cdyne.com';
  l_port      VARCHAR2(128) := '80';
  l_zip       VARCHAR2(128) := '94065'; -- ZIP for Oracle corporation (Redwood City)
  l_resp_xml    XMLType;
  l_result_XML_node VARCHAR2(128);
  l_NAMESPACE_SOAP VARCHAR2(128) := 'xmlns="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"';
  l_response_city  VARCHAR2(128);
  l_response_date  VARCHAR2(128);
  l_response_temp  VARCHAR2(128);

BEGIN
  l_string_request := '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <GetCityForecastByZIP xmlns="http://ws.cdyne.com/WeatherWS/">
   <ZIP>' || l_zip || '</ZIP>
  </GetCityForecastByZIP>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>';
  UTL_HTTP.set_transfer_timeout(60);
  l_http_request := UTL_HTTP.begin_request(url => 'http://' || l_host_name || ':' || l_port || '/WeatherWS/Weather.asmx', method => 'POST', http_version => 'HTTP/1.1');
  UTL_HTTP.set_header(l_http_request, 'User-Agent', 'Mozilla/4.0');
  UTL_HTTP.set_header(l_http_request, 'Connection', 'close');
  UTL_HTTP.set_header(l_http_request, 'Content-Type', 'application/soap+xml; charset=utf-8');
  UTL_HTTP.set_header(l_http_request, 'Content-Length', LENGTH(l_string_request));

  <<request_loop>>
  FOR i IN 0..CEIL(LENGTH(l_string_request) / l_buffer_size) - 1 LOOP
    l_substring_msg := SUBSTR(l_string_request, i * l_buffer_size + 1, l_buffer_size);

    BEGIN
      l_raw_data := utl_raw.cast_to_raw(l_substring_msg);
      UTL_HTTP.write_raw(r => l_http_request, data => l_raw_data);
      EXCEPTION
        WHEN NO_DATA_FOUND THEN
          EXIT request_loop;
    END;
  END LOOP request_loop;

  l_http_response := UTL_HTTP.get_response(l_http_request);
  DBMS_OUTPUT.put_line('Response> status_code: "' || l_http_response.status_code || '"');
  DBMS_OUTPUT.put_line('Response> reason_phrase: "' ||l_http_response.reason_phrase || '"');
  DBMS_OUTPUT.put_line('Response> http_version: "' ||l_http_response.http_version || '"');

  BEGIN

    <<response_loop>>
    LOOP
      UTL_HTTP.read_raw(l_http_response, l_raw_data, l_buffer_size);
      l_clob_response := l_clob_response || UTL_RAW.cast_to_varchar2(l_raw_data);
    END LOOP response_loop;

    EXCEPTION
      WHEN UTL_HTTP.end_of_body THEN
        UTL_HTTP.end_response(l_http_response);
  END;
  DBMS_OUTPUT.put_line('Response> length: "' || LENGTH(l_clob_response) || '"');
  DBMS_OUTPUT.put_line(CHR(10) || '=== Print result ===' || CHR(10) || CHR(10));

  IF(l_http_response.status_code = 200) THEN
    -- Create XML type from response text
    l_resp_xml := XMLType.createXML(l_clob_response);
    -- Clean SOAP header
    SELECT EXTRACT(l_resp_xml, 'Envelope/Body/node()', l_NAMESPACE_SOAP) INTO l_resp_xml FROM dual;
    -- Extract City
    l_result_XML_node := 'GetCityForecastByZIPResponse/GetCityForecastByZIPResult/';
    SELECT EXTRACTVALUE(l_resp_xml, l_result_XML_node || 'City[1]', 'xmlns="http://ws.cdyne.com/WeatherWS/"') INTO l_response_city FROM dual;
    SELECT EXTRACTVALUE(l_resp_xml, l_result_XML_node || 'ForecastResult[1]/Forecast[1]/Date[1]', 'xmlns="http://ws.cdyne.com/WeatherWS/"') INTO l_response_date FROM dual;
    SELECT EXTRACTVALUE(l_resp_xml, l_result_XML_node || 'ForecastResult[1]/Forecast[1]/Temperatures[1]/DaytimeHigh[1]', 'xmlns="http://ws.cdyne.com/WeatherWS/"') INTO l_response_temp FROM dual;
  END IF;

  DBMS_OUTPUT.put_line ( 'Result> l_response_city=' || l_response_city);
  DBMS_OUTPUT.put_line ( 'Result> l_response_date=' || l_response_date);
  DBMS_OUTPUT.put_line ( 'Result> l_response_temp=' || l_response_temp);

  IF l_http_request.private_hndl IS NOT NULL THEN
    UTL_HTTP.end_request(l_http_request);
  END IF;

  IF l_http_response.private_hndl IS NOT NULL THEN
    UTL_HTTP.end_response(l_http_response);
  END IF;

END;
/

Výstup skriptu je následující:

Response> status_code: "200"
Response> reason_phrase: "OK"
Response> http_version: "HTTP/1.1"
Response> length: "2673"

=== Result... ===

Result> l_response_city=Redwood City
Result> l_response_date=2010-08-17T00:00:00
Result> l_response_temp=73

Post to Twitter

2 Comments

 1. James Taylor

  Odpovědět

  Thanks Martin! That tool saved my bacon! SOAPUI Pro quickly created a test harness and an envelope that showed me where my envelope was improperly formed. A big trick is that when an ASMX web service has a string input parameter that contains complex XML it needs to be wrapped with the following: ![CDATA[ ….]]

  Here is a snippet that should help anyone do HTTPS WebServices with UTL_HTTP. Remember that you will need rights on the package, an ACL created to access the endpoint url and port with rights granted to your user, and a Wallet created that contains the entire security tree heirarchy of certs for it to work. And remember the trick above with xml input strings and if the request xml is larger than 32K you will need to follow a „chunking“ methodology.

  set define off;
  /
  create or replace
  FUNCTION apps.get_insurance_info RETURN XMLTYPE
  AS
  http_req UTL_HTTP.req;
  http_resp UTL_HTTP.resp;
  reqlength BINARY_INTEGER;
  responsebody CLOB := NULL;
  resplength BINARY_INTEGER;
  buffer VARCHAR2 (32767);
  p_env CLOB := NULL;
  amount PLS_INTEGER := 500;
  offset PLS_INTEGER := 1;
  reslength BINARY_INTEGER;
  eob BOOLEAN := FALSE;
  l_requestXML varchar(32767);
  l_responseXML XMLTYPE;
  BEGIN

  p_env := ‚

  E.2<![CDATA[……..]]>

  ‚;

  UTL_HTTP.SET_WALLET(‚file:/ebstest/product/11202/admin/wallet‘, ‚MyWalletPassword123‘);

  utl_http.set_response_error_check(enable => TRUE);
  utl_http.set_detailed_excp_support(enable => TRUE);
  –UTL_HTTP.SET_TRANSFER_TIMEOUT(timeout => 3);

  HTTP_REQ := UTL_HTTP.BEGIN_REQUEST (‚https://www.pverify.net/EDICare/Service.asmx‘, ‚POST‘, ‚HTTP/1.1‘);

  UTL_HTTP.set_body_charset(HTTP_REQ, ‚UTF-8‘);
  UTL_HTTP.SET_HEADER (HTTP_REQ, ‚Content-Type‘, ‚text/xml‘);
  –utl_http.set_header(HTTP_REQ, ‚User-Agent‘, ‚Mozilla/4.0‘);
  UTL_HTTP.SET_HEADER (HTTP_REQ, ‚SOAPAction‘, ‚http://tempuri.org/RunInquiry‘);
  UTL_HTTP.SET_HEADER (HTTP_REQ, ‚Content-Length‘, length(p_env));
  –UTL_HTTP.SET_HEADER (HTTP_REQ, ‚Transfer-Encoding‘, ‚chunked‘);

  reqlength := DBMS_LOB.getlength (p_env);

  WHILE (offset 0
  THEN
  DBMS_LOB.writeappend (responsebody, LENGTH (buffer), buffer);
  END IF;
  EXCEPTION
  WHEN UTL_HTTP.END_OF_BODY
  THEN
  eob := TRUE;
  END;
  END LOOP;

  UTL_HTTP.end_response (http_resp);

  responsebody := replace(responsebody ,'<‚,“);

  RETURN XMLTYPE.createXML(responsebody);

  DBMS_LOB.freetemporary (responsebody);
  END;
  /

  select apps.get_insurance_info() from dual;

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *