Na rekompilování invalidních objektů v Oracle databázi jistě existuje  na internetu spousta skriptů. Přesto jsem se rozhodl napsat vlastní balík (package), která umí navíc z rekompilování vynechat objekty, které jsou v tu chvíli nežádoucí, nebo se u nich kompilace na dlouhou dobu „zasekne“  (mám tím na mysli například objekty, které obsahují propojení do vzdálené databáze (db link) a tento není v danou chvíli dostupný – kompilace se pak na dlouhou dobu zastaví a čeká se na odezvu vzdálené databáze. Děje se často na vývojových instancích)

[English version – How to recompile invalid objects recursively]

UPDATE 20.08.2010 – Samozřejmě nejjednodušší cestou jak invalidní objekty rekompilovat je využít systémový balík UTL_RECOMP a PROCEDURU RECOMP_SERIAL takto: „exec UTL_RECOMP.RECOMP_SERIAL(schema => ‚MY_SCHEMA_NAME‘);“. Moje řešení pouze přidává možnost vynechat některé objekty z rekompilace. Hezky to je popsané na serveru psoug.org

A teď už k mému řešení. Nejprve si vytvoříme tabulku do které budeme ukládat objekty, které chceme z kompilování vynechat.

-- Create a table of objects that do not want to compile.
CREATE TABLE UTL$DB_COMPILE_OBJ_IGNORE
(
 ID                NUMBER      NOT NULL,
 SCHEMA_NAME           VARCHAR2(30)   NOT NULL,
 OBJECT_NAME           VARCHAR2(30)   NOT NULL,
 CONSTRAINT UTL$DB_COMPILE_OBJ_IGNORE_PK PRIMARY KEY ( ID ) 
  USING INDEX 
 ENABLE VALIDATE 
)
/

-- Create index
CREATE INDEX I_UTL$DB_COMPILE_OBJ_IGNORE
 ON UTL$DB_COMPILE_OBJ_IGNORE
 (
  SCHEMA_NAME,
  OBJECT_NAME
 )
/

-- Create sequence to generate primary key
CREATE SEQUENCE UTL$DB_COMPILE_OBJ_IGNORE_SEQ
/

-- Create trigger
CREATE OR REPLACE TRIGGER UTL$DB_COMPILE_OBJ_IGNORE_ID
 BEFORE INSERT ON UTL$DB_COMPILE_OBJ_IGNORE FOR EACH ROW
BEGIN
  IF(:NEW.ID IS NULL) THEN
    SELECT UTL$DB_COMPILE_OBJ_IGNORE_SEQ.NEXTVAL INTO :NEW.ID FROM DUAL;
  END IF;
END;
/
COMMENT ON TABLE UTL$DB_COMPILE_OBJ_IGNORE IS 'Table of objects that do not want to compile'
/
COMMENT ON COLUMN UTL$DB_COMPILE_OBJ_IGNORE.ID IS 'Primary key'
/
COMMENT ON COLUMN UTL$DB_COMPILE_OBJ_IGNORE.OBJECT_NAME IS 'Object name'
/
COMMENT ON COLUMN UTL$DB_COMPILE_OBJ_IGNORE.SCHEMA_NAME IS 'Owner of this object'
/

Pak vytvoříme package, která bude obsahovat proceduru „compile_objects()“, to bude právě ta, která bude rekurzivně rekompilovat objekty. Package umístíme pro testovací účely do schématu „SCOTT“ a pojmenujeme ji například „UTL$DB“.

Nezapomeňte upravit hodnotu konstanty c_SELF_SCHEMA_NAME podle schématu, v kterém bude package umístěna !!! V našem případě je to schéma ‚SCOTT‘ !!!
CREATE OR REPLACE PACKAGE UTL$DB
IS

  /**
  * ======================================================================
  *                ANNOTATION
  * ======================================================================
  * Base package to recursively recompile invalid objects
  * ----------------------------------------------------------------------
  * Autor: Martin Mareš
  * Copyright (C) 2010 Martin Mareš, All rights reserved... but anybody can use it :)
  * ======================================================================
  */
  c_LINE_LENGTH   CONSTANT NUMBER := 60;
  c_SELF_SCHEMA_NAME CONSTANT VARCHAR2(50) := 'SCOTT'; -- don't compile itself
  c_SELF_OBJECT_NAME CONSTANT VARCHAR2(50) := 'UTL$DB'; -- don't compile itself
  e_ALL_EXCEPTIONS  CONSTANT NUMBER := - 20001;

  TYPE struct_object IS RECORD (
    schema_name UTL$DB_COMPILE_OBJ_IGNORE.SCHEMA_NAME%TYPE,
    object_name UTL$DB_COMPILE_OBJ_IGNORE.OBJECT_NAME%TYPE,
    object_type VARCHAR2(200)
  );

  TYPE list_objects IS TABLE OF struct_object INDEX BY BINARY_INTEGER;

  PROCEDURE compile_objects(schema_name_in IN VARCHAR2 DEFAULT NULL
               ,object_name_in IN VARCHAR2 DEFAULT NULL
               ,show_skipped_in IN VARCHAR2 DEFAULT 'N');

END UTL$DB;
/
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY UTL$DB
IS
  FUNCTION construct_compile_command (schema_name_in IN VARCHAR2
                    ,object_name_in IN VARCHAR2
                    ,object_type_in IN VARCHAR2) RETURN VARCHAR2
  IS
    l_return_compile_comm VARCHAR2(2000);

  BEGIN
    l_return_compile_comm := 'ALTER ' ||

      CASE
        WHEN object_type_in IN('PACKAGE', 'PACKAGE BODY')
          THEN 'PACKAGE'
        WHEN object_type_in IN('JAVA CLASS', 'JAVA SOURCE')
          THEN 'JAVA CLASS'
        ELSE object_type_in
      END ||
                 ' "' ||
                 schema_name_in ||
                 '"."' ||
                 object_name_in ||
                 '"' ||

      CASE
        WHEN object_type_in IN('JAVA CLASS', 'JAVA SOURCE')
          THEN ' RESOLVE'
        ELSE ' COMPILE ' ||

          CASE
            WHEN object_type_in IN('PACKAGE BODY')
              THEN 'BODY'
            ELSE NULL
          END
      END;
    RETURN l_return_compile_comm;
  END construct_compile_command;

  FUNCTION get_list_objects(schema_name_in IN VARCHAR2 DEFAULT NULL
               ,object_name_in IN VARCHAR2 DEFAULT NULL
               ,show_skipped_in IN VARCHAR2 DEFAULT 'N') RETURN list_objects
  IS
    l_struct_object struct_object;
    l_list_objects list_objects;

  BEGIN

    <<list_all_objects>>
    FOR cur_objects IN ( SELECT obj.owner AS schema_name
                   ,obj.object_name AS object_name
                   ,obj.object_type AS object_type
                 FROM all_objects obj
                WHERE obj.status <> 'VALID'
                 AND NOT (obj.owner = c_SELF_SCHEMA_NAME
                 AND obj.object_name = c_SELF_OBJECT_NAME) -- don't compile itself
                 AND obj.object_type IN('TRIGGER', 'PACKAGE', 'PACKAGE BODY', 'VIEW', 'PROCEDURE', 'FUNCTION', 'JAVA CLASS', 'JAVA SOURCE')
                 AND obj.owner = COALESCE(schema_name_in, obj.owner)
                 AND obj.object_name = COALESCE(object_name_in, obj.object_name)
               ORDER BY DECODE(obj.object_type,
                   'JAVA SOURCE', 1,
                   'JAVA CLASS', 2,
                   'PACKAGE', 3,
                   'PACKAGE BODY', 4,
                   'PROCEDURE', 5,
                   'FUNCTION', 6,
                   'TRIGGER', 7,
                   'VIEW', 8,
                   10) ) LOOP
      l_struct_object.schema_name := cur_objects.schema_name;
      l_struct_object.object_name := cur_objects.object_name;
      l_struct_object.object_type := cur_objects.object_type;
      l_list_objects(l_list_objects.COUNT) := l_struct_object;
    END LOOP list_all_objects;

    <<objects_not_necessary>>
    FOR cur_objects IN (SELECT schema_name
                  ,object_name
                FROM utl$db_compile_obj_ignore ) LOOP

      IF (l_list_objects.COUNT > 0) THEN

        <<loop_all_objects>>
        FOR i IN l_list_objects.FIRST..l_list_objects.LAST LOOP

          IF (l_list_objects.EXISTS(i)) THEN
            l_struct_object := l_list_objects(i);

            IF l_struct_object.schema_name LIKE cur_objects.schema_name
              AND l_struct_object.object_name LIKE cur_objects.object_name THEN
              l_list_objects.DELETE(i);

              IF (UPPER(show_skipped_in) IN('Y'
                             ,'YES'
                             ,'A'
                             ,'ANO')) THEN
                DBMS_OUTPUT.put_line('Skip ' ||
                           l_struct_object.schema_name ||
                           '.' ||
                           l_struct_object.object_name ||
                           ' (Pattern: ' ||
                           cur_objects.schema_name ||
                           '/' ||
                           cur_objects.object_name ||
                           ')');
              END IF;

            END IF;

          END IF;

        END LOOP loop_all_objects;
      END IF;

    END LOOP objects_not_necessary;

    RETURN l_list_objects;
  END get_list_objects;

  PROCEDURE compile_objects(schema_name_in IN VARCHAR2 DEFAULT NULL
               ,object_name_in IN VARCHAR2 DEFAULT NULL
               ,show_skipped_in IN VARCHAR2 DEFAULT 'N')
  IS
    l_compile_command VARCHAR2(2000);
    l_struct_object  struct_object;
    l_list_objects  list_objects;
    l_count_first   NUMBER;
    l_count_before  NUMBER;
    l_count_after   NUMBER;

  BEGIN
    l_list_objects := get_list_objects(schema_name_in => schema_name_in,
                      object_name_in => object_name_in,
                      show_skipped_in => show_skipped_in);
    l_count_first := l_list_objects.COUNT;
    l_count_before := l_count_first;
    l_count_after := 0;

    WHILE(l_count_before <> l_count_after) LOOP
      l_count_before := l_list_objects.COUNT;

      IF (l_list_objects.COUNT > 0) THEN
        FOR i IN l_list_objects.FIRST..l_list_objects.LAST LOOP

          IF (l_list_objects.EXISTS(i)) THEN
            l_struct_object := l_list_objects(i);
            l_compile_command := construct_compile_command (schema_name_in => l_struct_object.schema_name
                                    ,object_name_in => l_struct_object.object_name
                                    ,object_type_in => l_struct_object.object_type);

            BEGIN
              EXECUTE IMMEDIATE l_compile_command ;
              EXCEPTION
                WHEN OTHERS THEN

                  IF (SQLCODE NOT IN( - 24344
                           , - 4052
                           , - 1031)) THEN
                    DBMS_OUTPUT.put_line('SQLCODE = ' ||
                               SQLCODE);
                    DBMS_OUTPUT.put_line('SQLERRM = ' ||
                               SQLERRM);
                    DBMS_OUTPUT.put_line('Try Execute = ' ||
                               l_compile_command);
                    RAISE_APPLICATION_ERROR (e_ALL_EXCEPTIONS
                                ,'Exception in execute immediate command (' ||
                                 sqlerrm ||
                                 ').');
                  END IF;

            END;
          END IF;

        END LOOP;
      END IF;

      l_list_objects := get_list_objects(schema_name_in => schema_name_in,
                        object_name_in => object_name_in);
      l_count_after := l_list_objects.COUNT;
    END LOOP;

    IF (l_list_objects.COUNT > 0) THEN
      DBMS_OUTPUT.put_line(RPAD('-- [Invalid objects after compilation] ',
                   c_LINE_LENGTH, '-'));

      FOR i IN l_list_objects.FIRST..l_list_objects.LAST LOOP

        IF (l_list_objects.EXISTS(i)) THEN
          l_struct_object := l_list_objects(i);
          DBMS_OUTPUT.put_line(l_struct_object.schema_name ||
                     '.' ||
                     l_struct_object.object_name ||
                     ' (' ||
                     l_struct_object.object_type ||
                     ')');
        END IF;

      END LOOP;

    END IF;

    DBMS_OUTPUT.put_line(RPAD('-- [Summary] ', c_LINE_LENGTH, '-'));
    DBMS_OUTPUT.put_line('Invalid objects before compilation = ' ||
               l_count_first);
    DBMS_OUTPUT.put_line('Invalid objects after compilation = ' ||
               l_count_after);
  END compile_objects;

END UTL$DB;
/

Nyní si ukážeme, jak využít proceduru „compile_objects()“. Naše tabulka UTL$DB_COMPILE_OBJ_IGNORE obsahuje následující objekty. Tyto objekty budou z kompilace vynechány.

ID SCHEMA_NAME OBJECT_NAME
1 SYS %
2 SYSTEM %
3 WMSYS %
4 ADMIN %
5 ADMIN %OMIT_PACKAGE%

Pokud spustíme proceduru „compile_objects()“ následujícím způsobem:

SQL> exec scott.utl$db.compile_objects();

…objeví se například (nezapomeňte zapnout výstup pro dbms_output):

-- [Invalid objects after compilation] ---------------------
TESTSCHEMA.SYPK_FLOW (PACKAGE)
TESTSCHEMA.SYPK_TEST (PACKAGE)
TESTSCHEMA.SYPK_MAIN (PACKAGE)
-- [Summary] -----------------------------------------------
Invalid objects before compilation = 3
Invalid objects after compilation = 3

To znamená, že některé objekty se nepodařilo zkompilovat. Najdeme a opravíme chybu v testovacím balíku „TESTSCHEMA.SYPK_FLOW“ a znovu spustíme „compile_objects()“, ve výpisu uvidíme:

-- [Summary] -----------------------------------------------
Invalid objects before compilation = 3
Invalid objects after compilation = 0

Pokud spustíme „compile_objects“ s nepovinnými parametry takto:

SQL> exec scott.utl$db.compile_objects(NULL, NULL, 'Y');

Ve výpise se objeví i objekty, které byly z kompilace vynechány:

Skip ADMIN.TEST_PACKAGE (Pattern: ADMIN/%)
Skip ADMIN.TEST_PACKAGE2 (Pattern: ADMIN/%)
Skip ADMIN.TEST_PACKAGE3 (Pattern: ADMIN/%)
Skip ADMIN.OMIT_PACKAGE1 (Pattern: ADMIN/%OMIT_PACKAGE%)
Skip ADMIN.OMIT_PACKAGE2 (Pattern: ADMIN/%OMIT_PACKAGE%)
Skip ADMIN.OMIT_PACKAGE3 (Pattern: ADMIN/%OMIT_PACKAGE%)
-- [Summary] -----------------------------------------------
Invalid objects before compilation = 0
Invalid objects after compilation = 0

Post to Twitter

2 Comments

 1. Odpovědět

  Hi Martin,

  Thanks for giving me the reference to your version on recompiling script. Its a nice post and yeah…good coincidence :) Hope to see more in this blog!

  Thanks,
  Sowjanya

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *